Teri Chicken & Chicken Katsu Sushi Box (8pcs)

$12.00

SKU: SS27 Category:

Description

4 Teriyaki Chicken Sushi &

4 Chicken Katsu Sushi